Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka Prywatności    Polityka Cookies AKCEPTUJĘ
Dworzec
Kontrast:
Czcionka:

CYFROWY BLAT – REPOZYTORIUM RUDZKIE

Cyfrowy Blat to nazwa własna przedsięwzięcia, którego celem jest udostępnienie dokumentów papierowych (a i audialnych) w formie online.
Swym zasięgiem obejmuje zdigitalizowane zasoby biblioteczne i pozabiblioteczne (archiwa i biblioteki szkół, parafii, stowarzyszeń, fundacji, instytucji oraz podmiotów gospodarczych, a także osób prywatnych). Do zbiorów zdigitalizowanych należą książki, rękopisy, czasopisma, ilustracje, fotografie, szkice, ryciny, mapy, ulotki, dzieła rudzkich autorów piszących o mieście i regionie. Tak określony zasób zdefiniowany do digitalizacji stanowi katalog otwarty, który na bieżąco będzie uzupełniany o kolejne ucyfrowione dokumenty życia społecznego.

Dodatkowo, w ramach „streamingu bibliotecznego” zdigitalizowane są i będą utwory audiowizualne lokalnych twórców/wydarzeń ważnych dla miasta.

Cyfrowy blat – repozytorium rudzkie jest częścią projektu pt. „Archipelag cyfrowy - Nowa Biblioteka w Rudzie Śląskiej” realizowanego w ramach działania 2.1 Cyfrowe Śląskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

KAŻDY JEST CZĘŚCIĄ PROJEKTU!
Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej Wszystkim Osobom oraz Podmiotom społecznym i gospodarczym SERDECZNIE DZIĘKUJE za dotychczasową pomoc i współpracę – prosząc o dalsze wsparcie.

Wszystkich mieszkańców miasta zachęcamy do korzystania i dalszego współtworzenia unikatowej biblioteki cyfrowej (prosimy o udostępnienie swoich prywatnych zbiorów: fotografie i dokumenty rodzinne, zdjęcia z okolicy, pocztówki, stare mapy oraz dokumenty życia społecznego będące w posiadaniu parafii, szkół, instytucji i zakładów przemysłowych).

Zapraszamy do Stacji Biblioteka w Chebziu, ul. Dworcowa 33 w godzinach jej otwarcia. Wszystkie przyniesione i opisane materiały zostaną zwrócone. Każda osoba na życzenie otrzyma elektroniczną kopię.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO TWORZENIA JEDYNEJ NA ŚWIECIE BIBLIOTEKI!

DIGITAL TABLE – RUDA SLASKA REPOSITORY

Digital Table is the enterprise's name, purpose of which is making paper-based (and audio) documents available online.
It covers digitized library and non-library resources (archives and schools libraries, parishes, associations, foundations, institutions and businesses, as well as private individuals). Digitized collections include books, manuscripts, magazines, illustrations, photographs, sketches, engravings, maps, leaflets, and works made by local authors. The resource defined for digitization defined in this way is an open catalog, which will be on-line updated with digitized documents of social life. Additionally, as part of the "library streaming", audiovisual works of local artists / events important for the city are and will be digitized.

Digital Table - the Ruda repository is part of the project entitled "Digital Archipelago - New Library in Ruda Śląska" implemented as part of the 2.1 Digital Silesia, Regional Operational Program of the Silesian Voivodeship for 2014-2020.

EVERYONE IS A PART OF THE PROJECT!
Municipal Public Library in Ruda Śląska thanks to all People and Social and Economic Entities for all help and cooperation so far - asks for further support.

We encourage all residents of the city cooperation in building a unique digital library (please share your private collections: photographs and family documents, photos from the area, postcards, old maps and documents of social life owned by parishes, schools, institutions and industrial plants).

We invite you to the Library Station in Chebzie, ul. Dworcowa 33 in opening hours. All materials brought and described will be returned. Each person will receive an electronic copy on request.

WE ENCOURAGE ALL TO CREATE THE ONLY ONE WORLD LIBRARY!